Polityka odstąpienia od umowy dla konsumentów
Konsumenci
mają prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.
Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać do nas :

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu używamy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

- Koniec polityki anulowania -.

Wyłączenie cofnięcia

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

- za dostarczenie zapieczętowanego towaru, który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli po dostarczeniu zostanie usunięta jego plomba.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza:

Do:

Autarkies

Kaiserstrasse 51

40479 Düsseldorf

Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczącej

zakup następujących towarów (*):

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

Nazwa konsumenta (konsumentów):

Adres konsumenta/ów:

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.