Storno podmínky pro spotřebitele
Spotřebitelé
mají právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti.
Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat :

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

- Konec storno podmínek -

Vyloučení odvolání

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

- při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud je jeho pečeť po dodání odstraněna.

Vzorový formulář pro zrušení

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář:

Pro:

Autarkies

Kaiserstrasse 51

40479 Düsseldorf

Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) týkající se

nákup následujícího zboží (*):

Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.